HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Çocukların, “gelecek” olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Geleceğe giden yolu bugünden inşa etmek gerektiğinin farkındayız. Eşitlik ve adalet kavramları etrafında toplandık her çocuğun hayata eşit ve adil şartlarda başlaması gerektiğini savunarak. Her durum ve koşulda çocukların yaşam hakkını ve eğitim imkanlarını ön planda tutuyor, kalıcı çözümler sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir eliyle ailesinin elini tutan çocukların öbür elinden de biz tutuyor ve onları bilimin, çağdaş yaşamın, nitelikli eğitimin safına çağırıyoruz.

Odak noktamız çocuklar, aileleri ve eğitim! Eşitlik en temel ilkemiz; şeffaflık en net duruşumuz. Bu yolda onlarca gönüllümüz, destekçimiz ve bağışçımız ile güne bakmayı ilke edinmiş çocuklar yetiştirmeye devam edeceğiz. Dünya üzerinde adil yaşam ve eğitim hakkını kullanmayan tek bir çocuk bile kalmayana dek çalışmaya söz veriyoruz.

Vizyon

Çocuklara aydınlığı, eşitliği, bilimi, sanatı anlatarak, göstererek ve uygulatarak kendine yalnız güneşi kılavuz alan çağdaş ve güne bakan bir nesil var etmek.

Misyon

Güne bakan bir gelecek nesil var etmek için tüm dünya çocuklarını her koşul ve durumda desteklemek, adil hayat ve eşit eğitim hakkı sağlayacak çözümler üretmek.

Ekibimiz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi / Muhasip Üye

GÜNEBAKAN AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM VAKFI

VAKIF:
Vakfın adı Günebakan Aile Çocuk ve Eğitim Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Vakfın merkezi Ankara İli Çankaya ilçesinde olup, adresi Nenehatun Caddesi No: 116/5’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılama hususunda karşılaştıkları engellerin aşılması ve bu amaçlarla ailelerine gerekli desteklerin sağlanması konularında proje geliştirmek ve başlatılmış projelere destek vermek ve katkı sunmak vakfın amacıdır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Dezavantajlı çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için projeler geliştirmek, mevcut projelere destek vermek ve katkı sunmak amacına yönelik Faaliyetlerde bulunulacaktır.

Türkiye ve dünyada; okul tadilat ve onarım çalışmaları ile eksik malzeme, laboratuvar, kütüphane temini ve yapımı işlerinin üstlenilmesi, gelir sağlayacak ürünlerin satışı için Kermesler ve toplantılar düzenlemek, kitap toplama ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırma Kampanyaları düzenlemek, çocukların hobi edinmesini ve öğrenmesini sağlayacak gezici ve sabit atölye çalışmaları düzenlemek, çocuklar ve aileleri için gıda, giyim, kırtasiye, ev eşyası gibi ihtiyaçların temini ve karşılanması, aile ve çocuk eğitimi konferansları düzenlemek ve düzenlenen konferanslara katkı sağlamak, çocukların her türlü istismardan korunması için eğitim seminer içerikli faaliyetlerde bulunulması, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim bursları vermek, su kıtlığı yaşanan bölgelerde su kuyusu açma faaliyetlerinde bulunmak, temel bilim, sanatsal ve kültürel kamplar düzenlemek ve benzeri vakfın gayesine uygun faaliyetlerde bulunulması amaçlanmaktadır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ye kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ke ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşlarından veya diğer gerçek veya tüzel kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapmaya, ekonomik girişimlerde bulunmaya, işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına veya ortaklıklarla idare etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini TMK ile yasaklanan maksatlar ile kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
Madde 6-Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 80.000,00 TL’dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Mütevelli Heyet:

b) Yönetim Kurulu: 

c) Denetim Kurulu:

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Canbike ERKUŞ,

Sevim GÜLER,

Hayel AĞBULAK,

Hazal ŞİMŞEK

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek, 

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 

i) Vakfa gayrimenkul alımlarına ve vakfa ait gayrimenkullerinin satışına karar vermek.

MÜTEVELLI HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI: 

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Vakıf mütevelli heyeti her yılın ilk dört ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı ile olağan toplantısını yapar.

Mütevelli heyeti toplantılarında öncelikle toplantıya divan başkanlığını yapacak ve bir sonraki toplantıya kadar mütevelli heyeti başkanlığı unvanını taşıyacak üye, mütevelli heyeti üyeleri arasında toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla seçilir. Toplantıyı divan başkanı yönetir.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet Üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanlardan birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 3 (üç) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde sms veya mail ile bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte ayni yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahıs 3 kişiden daha fazla kişi tarafından yetkilendirilemez.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır.

Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısı olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

8) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakit ayet raporunu ibraya sunar. 

i) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ: 

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabina tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.


DENETÇİ:

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 1 kişiden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 3 (üç) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:
Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFA ÜYELİK:

Vakfın amaç ve faaliyetlerinde hizmet edeceği kanaatine varılan ve Yönetim Kuruluna müracaat ederek yönetim kurulunca hazırlanan üye kabul formunu dolduran ve en az bir vakıf üyesinin uygunluk onayını alan kişiler yönetim kurulu kararı ile vakfa üye kabul edilir. Vakfın amaç ve faaliyetlerine aykırı davranan, TCK göre yüz kızartıcı bir suç nedeni ile hakkında soruşturma da dahil olmak üzere herhangi bir kovuşturma işlemi yapılan üyeler herhangi bir gerekçe göstermeksizin yönetim kurulu üyelerinin 2/3 oyu ile gerekçe gösterilmeksizin 2/3 oyu ile üyelikte çıkartılır. Yönetim Kurulu, üyelik aidatı ile ilgili kararları almaya üye tam sayısının 2/3 oyu ile yetkilidir.

VAKFIN GELİRLERİ:

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Karar alınması halinde üyelerden alınacak aidat

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte biri vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/4) teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısının (1/2) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları LÖSEV’e devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

Canbike Erkuş 

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Canbike Erkuş vakfı kurmaya, senetleri imzaya, düzeltme talep edildiğinde düzeltmeleri imzaya, tescil ettirmeye, dava açmaya, hasılı vakfın kuruluş ve tescili ilgili olarak yapmamız gereken tüm iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar takip etmeye imzası ile neticelendirmeye mezun ve yetkili kılınmıştır.

Geçici Madde  AV GÖZDE BOLAT vakfı kurmaya, senetleri imzaya, düzeltme talep edildiğinde düzeltmeleri imzaya, tescil ettirmeye, dava açmaya, hasılı vakfın kuruluş ve tescili ile ilgili olarak yapmamız gereken tüm iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar takip etmeye, imzası ile neticelendirmeye mezun ve yetkili kılınmıştır. ” diyerek sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgiliye okunması için verildi. Okudu. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgilinin bildirmesi üzerine okuryazar ilgili tarafından ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. Yirmidört Kasım İkibinyirmi, Salı günü 24/11/2020

Ekibimiz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi / Muhasip Üye

© Copyright 2023 by Günebakan Vakfı