Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan Günebakan Aile Çocuk ve Eğitim Vakfı’nın adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. İşbu “Aydınlatma Metni” KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: Günebakan Aile Çocuk ve Eğitim Vakfı

Telefon: 0312 4464123

Web Adresi: www.gunebakan.org

Adres: Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Caddesi No:116 D:5 06700 Çankaya/Ankara 

Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Vakfımızın Veri Sorumlusu Konumu:

Günebakan Aile Çocuk ve Eğitim Vakfı olarak; mütevelli üyelerine, bağışçılarımıza, işbirliği yaptığımız paydaşlara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. Maddesinden kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları mütevelli üyelerimizin, bağışçılarımızın, işbirliği yaptığımız paydaşlarımızın ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. İşbu ‘’Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni’’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tuttuğumuzu belirtiriz. 

5737 sayılı Vakıflar Kanununa tabi Günebakan Aile Çocuk ve Eğitim Vakfı’nı; Mütevelli Üyelerimize, bağışçılarımıza, işbirliği yaptığımız paydaşlara ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz Vakıfımız tarafından şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Mütevelli Üyelerimiz bağışçılarımız, işbirliği yaptığımız paydaşlarla, Web sitesi/mobil uygulamaları kullananların kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Mütevelli Üyelerimizle, bağışçılarımızla, işbirliği yaptığımız paydaşlarla iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda gerekmesi ve talep edilmesi halinde mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Mütevelli Üyelerimize, bağışçılarımıza, işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza daha iyi bir işbirliği deneyimini sağlamak, mütevelli üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak mütevelli üyelerimizin ilgilenebileceği hizmetlerimiz hakkında Mütevelli Üyelerimize, bağışçılarımıza ve işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza bilgi verebilmek, faaliyetlerimizi aktarmak,
 • Mütevelli Üyelerimiz, bağışçılarımız ve tüm kullanıcılarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan bilgi alan Mütevelli Üyelerimizi, bağışçılarımızı, 3. kişileri tanıyabilmek, analizlerimizde ve çeşitli tanıtım faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda Vakfımızın faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • İktisadi işletmemiz, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili ilgilileri bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Suç işlenmesi ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, ilgililerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler talep edilmesi halinde paylaşılmak zorundadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verileriniz, doğrudan ve dolaylı, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi veya yurtdışı kişi ve kurumlarla, ilgililere ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve memnuniyetinizi sağlayabilmek için çeşitli tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri, anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. 
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, https://gunebakan.org.tr/ web sitesinden ve mobil uygulamalardan işlem yapan mütevelli üyelerimizin, bağışçılarımızın, işbirliği yaptığımız paydaşların ve site kullanıcılarının verdikleri veriler, bu kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Vakfımız tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Kişisel Veri Sahibi Olarak Sizlerin Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza cookie (çerez) konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci/çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin; cookie’ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser’larda, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Daha fazla bilgi için lütfen browser’ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.
 
Kişisel veri sahibi olarak Kanundan kaynaklanan haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninin “Veri Sorumlusunun Kimliği” başlığı altında yer alan iletişim kanalları aracılığı ile dijital ortamda veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşbu taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden (varsa) ücret talep etme hakkımız saklıdır.
 
Bize kişisel verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizle ilgili olarak bilgi@gunebakan.org  e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 

Bağış Yapın

Günebakan, hemen her kültürde var olan mitolojik bir sembol

© Copyright 2023 by Günebakan Vakfı